Дівичківська територіальна громада
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Дата: 14.05.2019 11:38
Кількість переглядів: 537

Фото без опису

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №1952-IV від 01.07.2004 р. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги

Постанова КМУ №1141 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Постанова КМУ №1127 від 25.12.2015 р. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення заявника

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності):

·  Формується уповноваженою особою органу державної реєстрації прав;

·  Подається в електронній формі через веб-портал Міністерства юстиції України

Документ, що посвідчує особу:

·  документ, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (примірник оригіналу);

·  національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця (у разі, коли заявником є іноземець, примірник оригіналу);

·  службове посвідчення (у разі, коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків, примірник оригіналу);

·  документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою, довіреність, примірник оригіналу);

 

·  Оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті)

·  Копія паспорта та ідентифікаційного номера уповноваженої особи (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

·  Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору

Документи, необхідні для відповідної державної реєстрації обтяження на нерухоме майно, передбачені статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

·  договір, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката, укладений в установленому законом порядку;

·  свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;

·  свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;

·  видані нотаріусом свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікати;

·  свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дублікат;

·  свідоцтво про право власності на нерухоме майно, виданого до 01.01.2013 органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дубліката;

·  рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняте власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

·  державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю, державний акт на право власності на земельну ділянку або державний акт на право постійного користування землею, видані до 1 січня 2013 року;

·  рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

·  ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

·  заповіт, яким установлено сервітут на нерухоме майно;

·  рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації;

·  рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

·  інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно

·  Витяг із Спадкового реєстру про наявність спадкової справи та д-т, з відомостями про склад спадкоємців, вид. нотаріусом чи уповнов. пос. особою ОМС, якими заведено спад. справу (додатково, для держреєстрації права власності на підставі заяви спадкоємця)

·  Інші документи, додатково, у випадках, передбачених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою КМУ від 25.12.2015 року №1127

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: 1. Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав.

Вартість послуги: Платно

Строк надання послуги: 5

Дні виконання: робочі

Перелік підстав для відмови у наданні послуги: У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено в разі, якщо:
– заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
– подані документи не відповідають вимогам, установленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
– наявні протиріччя між заявленими й уже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
– наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
– заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
– після завершення строку, встановленого частиною 3 статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
– заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
– заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
– заявником подано ті ж документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
– заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.

Можливі способи отримання відповіді (результату): Шляхом звернення до органу державної реєстрації прав, на веб-порталі Міністерства юстиції України.
Результат надання адміністративної послуги надається суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

 

За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

Призначення платежу

Розмір адміністративного збору

Строк державної реєстрації

Сума, грн.

за державну реєстрацію права власності

у розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5 робочих днів

190

у розмірі 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб

2 робочих дні

1920

у розмірі 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб

1 робочий день

3840

у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

2 години

9610

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5 робочих днів

100

у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2 робочих дні

960

у розмірі 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб

1 робочий день

1920

у розмірі 2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб

2 години

4800

за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки

у розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2 робочих дні

100

за державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій

у розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

190

за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

у розмірі 0,04 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

80

за отримання інформації з Державного реєстру прав, витягу в паперовій формі)

у розмірі 0,025 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

1 робочий день

50

за отримання інформації з Державного реєстру прав, витягу в електронній формі)

у розмірі 0,0125 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

20

за надання інформації адвокатам, нотаріусам (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав

у розмірі 0,04 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

80

 

Найменування послуги – Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
Банк отримувача (УДКСУ в Київській області) – Казначейство України;

Код банку отримувача – 37644877;
Отримувач – Дівичківська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області 22012600;
МФО – 899998;
Реєстраційний рахунок – 31418530010730;
Код класифікації доходів – 22012600;

 

 

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
– фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, що виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;
– громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
– громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
– інваліди Великої Вітчизняної війни, особи з числа учасників антитерористичної операції на сході України, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
– інваліди I та II груп;
– Національний банк України;
– органи державної влади, місцевого самоврядування;
– інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
У разі якщо державна реєстрація права власності проводиться в строки менші передбачених статтею 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», особи, визначені пунктами 1-9 частини 8 статті 34 вищевказаного Закону, не звільняються від сплати адміністративного збору.

ВАЖЛИВО:

-Прийом громадян з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводиться тільки при наявності оригіналів документів, вказаних в переліку вище та при наявності квитанції про сплату адміністративного збору;

-Кожен перший четвер місяця (окрім святкових вихідних днів) прийом громадян проводиться в приміщенні старостату с.Ковалин;

- кожен другий четвер місяця (окрім святкових вихідних днів) прийом громадян проводиться в приміщенні сільської ради с.Дівички;

- Кожен третій четвер місяця (окрім святкових вихідних днів) прийом громадян проводиться в приміщенні старостату с.Єрківці.

 

Телефон для довідок: (04567) 2-64-40, (04567) 2-64-42.

Державний реєстратор Крепель Олексій Володимирович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора